§1 Klubben’s fullstendige navn er Rambler & AMC Club of Norway (RACN),
men Rambler & AMC Club (RAC) er en gyldig forkortelse.

Klubben’s symbol er beskyttet.

Alt salg av effekter der klubben’s symbol brukes skal skje gjennom klubben’s organer.
 
   
§2Klubben dekker alle kjøretøy produsert av American Motors Corporation (AMC) 
eller tilknyttet AMC f.o.m. 1954 mod. t.o.m. 1987 mod.
Unntatt fra dette er Renault modellene som ikke anerkjennes av klubben.

For Jeep dekkes årgangene f.o.m. 1970 t.o.m. 1987.
Unntatt fra dette er Kaiser Jeep f.o.m. 1963 t.o.m. 1969 eid av klubbmedlemmer innmeldt før generalforsamlingen
1988, og så lenge bilen står i dette medlems eie.
 
  
§3Klubben’s formål er å fremme interessen for restaurering, oppbygging, bevaring, bruk og glede av nevnte kjøretøy. Videre ønsker klubben å inspirere til økt kommunikasjon, samvær og samarbeide mellom personer med interesse for disse kjøretøy.
 
  
§4Medlemskap i klubben er åpent for alle som støtterklubben’s formål. 
Du trenger ikke eie Rambler/AMC.

Medlemskap gjelder for ett kalender-år av gangen.  Om ny kontingent ikke er innbetalt innen 1. april anses medlemskapet for opphørt.
Medlemskap innvilges mot betaling av kontingent.
Klubben drives på non-profit basis, evt. overskudd føres tilbake til medlemmene i form av økt service.

Klubben er åpen for familiemedlemskap. 
Denne type medlemmerbetaler redusert kontingent.

De har stemmerett og øvrige rettigheter som et hovedmedlem, men mottar ikke postforsendelser fra klubben.

Som kompensasjon for utgifter i forbindelse med
styrearbeid, har styremedlemmer fritt medlemskap

Ved bilutstillinger arrangert av klubben, må ikke-medlemmer
som ønsker å delta betale en deltager-avgift.
Avgiftens størrelse bestemmes til enhver tid av klubben’s styre.
Styret forbeholder seg likevel retten til å gjøreunntak for spesielt innviterte gjester.
 
 
§5Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmene har fått innkalling til møtet i rimelig tid og minst 3 - tre har møtt.
Styret skal bestå av minimum 5 - fem - maksimum 10 - ti - personer.
 

Alle som sitter i styret for Rambler & AMC Club, skal væremedlem i klubben.

Styret i Rambler & AMC Club, skal ha en oppsigelsestid på 6 - seks - måneder.
 
  

§6Godkjenning/valg av styre skal foregå på en  generalforsamling.

Generalforsamling finner fortrinnsvis sted hvert 2. - andre år på høsttreffet. 
Alle deltagende medlemmer har møterett.

På Generalforsamlingen kan det fremsettes mistillitsforslag mot det bestående styret. 
Dersom over 50% - halvparten av de på generalforsamlingen fremmøtte medlemmer støtter mistillits forslaget, skal det holdes styrevalg. Det kan da stilles motkandidater. 
Styret’s enkeltmedlemmer og motkandidatene føres på felles liste, 
hvorav de på generalforsamlingen fremmøtte medlemmer velger ut maksimalt 10 - ti.

Opptellingsformen ved avstemning må godkjennes av over halvparten av de stemmeberettigede. 
Ved partallkombinasjoner i avstemningsresultatet har Visepresidenten dobbeltstemme.
Klubben’s styre er selv beslutningsdyktig vedrørende styret’s sammensetning, når styret har generalforsamlingen’s tillit.
 
 
§7Dersom styret innstiller til endringer/tillegg ivedtektene, skal det innkalles til ekstraordinærgeneralforsamling på førstkommende treff. 

Det må da innhentes minimum 2/3 flertall fra de på den ekstraordinære generalforsamlingen fremmøtte medlemmer.
 
 
  
  
Vedtektene ble sist endret etter fullmakt fra generalforsamlingen 2004.